Regulamin konwentu Mokon 5

 

§1 Postanowienia ogólne


1. Regulamin tyczy się spotkania miłośników Japonii, mangi i anime – Mokon 5, odbywającego się dniach 13-14 grudnia 2014 r. w LXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ul.Anieli Krzywoń 3, Warszawa 01-391. - zwanego dalej konwentem, zostaje określony pomiędzy:

MiOhi – wpisanym do CEIDG pod numerem NIP 6372027174, będącym organizatorem konwentu, odpowiedzialnym za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu,
a
Uczestnikiem konwentu, określonym w punkcie 2 §1.

2. Uczestnikiem konwentu jest kaĹźda osoba, ktĂłra:
a) nabyła bilet wstępu na konwent na warunkach określonych w §2
b) jest Wystawcą – na warunkach określonych w §3
c) jest Helperem – na warunkach określonych w §4
d) jest osobą zaproszoną przez MiOhi.

3. Każda osoba przebywająca na terenie konwentu, podczas jego trwania zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§2 Uczestnictwo w konwencie

1. Na terenie konwentu może przebywać każda osoba, która jest Uczestnikiem konwentu określonym w punkcie 2 §1, a także organizatorzy oraz służby czuwające nad bezpieczeństwem.

2. Bilet wstępu na konwent można nabyć:
a) w przedsprzedaży w czasie trwania okresu promocyjnego, dokonując rezerwacji w systemie rezerwacji dostępnym na stronie internetowej nagatosystem.pl oraz uiszczając należną opłatę:
40 zł – za bilet dwudniowy, uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 9.00 pierwszego dnia konwentu, do godziny 15.00 drugiego dnia konwentu,
30 zł – za bilet jednodniowy, na pierwszy dzień konwentu, uprawniający do przebywania na terenie konwentu w godzinach: od 9.00 do 22.00 pierwszego dnia konwentu,
15 zł – za bilet jednodniowy, na drugi dzień konwentu, uprawniający do przebywania na terenie konwentu, w godzinach: 8:00 do 15:00, drugiego dnia konwentu;
Dzieci do lat 10 – wstęp wolny.
b) w przedsprzedaży po upływie czasu promocyjnego, dokonując rezerwacji w systemie rezerwacji dostępnym na stronie internetowej nagatosystem.pl oraz uiszczając należną opłatę:
45 zł – za bilet dwudniowy, uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 9.00 pierwszego dnia konwentu, do godziny 15.00 drugiego dnia konwentu,
30 zł – za bilet jednodniowy, na pierwszy dzień konwentu, uprawniający do przebywania na terenie konwentu w godzinach: od 9.00 do 22.00 pierwszego dnia konwentu,
15 zł – za bilet jednodniowy, na drugi dzień konwentu, uprawniający do przebywania na terenie konwentu, w godzinach: 8:00 do 15:00, drugiego dnia konwentu;
Dzieci do lat 10 – wstęp wolny.
c) w sprzedaĹźy prowadzonej na miejscu w czasie trwania konwentu, w cenie:
50 zł – za bilet dwudniowy, uprawniający do przebywania na terenie konwentu od godziny 9.00 pierwszego dnia konwentu, do godziny 15.00 drugiego dnia
35 zł – za bilet jednodniowy, na pierwszy dzień konwentu, uprawniający do przebywania na terenie konwentu w godzinach: od 9.00 do 22.00 pierwszego dnia konwentu,
20 zł – za bilet jednodniowy, na drugi dzień konwentu, uprawniający do przebywania na terenie konwentu, w godzinach: 8:00 do 15:00, drugiego dnia konwentu;
Dzieci do lat 10 – wstęp wolny.

3. Ilość biletów każdego rodzaju jest ograniczona.

4. Należność za bilet określoną w punkcie 2a) oraz 2b) §2 należy wpłacić na konto bankowe, którego numer podany jest w systemie rezerwacji, w terminie do siedmiu dni od daty dokonania rezerwacji. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich.

5. Przedsprzedaż biletów trwa od 08.11.2014r do 07.12.2014r. MiOhi zastrzega sobie prawo do wstrzymania bądź przedłużenia przedsprzedaży, w szczególności, gdy konwent zostanie odwołany lub cała pula biletów zostanie wyprzedana, bądź do dnia 07.12.2014r. nie zostanie wyprzedana ilość biletów przeznaczonych do przedsprzedaży.

6. Okres promocyjny przedsprzedaĹźy biletĂłw trwa w dniach 08-15.11.2014r.

7. Zabrania się przekazywania bądź odsprzedaży biletów osobom trzecim.

8. Rezygnację z zakupionego biletu w przedsprzedaży i żądanie zwrotu kosztów należy zgłosić MiOhi przed konwentem w formie mailowej na adres info@miohi.pl, podając dane rezerwacji oraz dane osobowe wraz z numerem konta, na które ma być wykonany przelew zwrotny.

9. MiOhi zobowiązuje się do zwrotu biletu do 21 dni od zakończenia konwentu, potrąconych o koszta organizacyjne w kwocie:
a) 1,5zł dla rezygnacji z biletu dowolnego typu, w terminie wcześniejszym niż siedem dni przed rozpoczęciem konwentu,
b) 45 zł przy rezygnacji z biletu dwudniowego (40zł przy rezygnacji z biletu promocyjnego), w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem konwentu,
d) 30 zł przy rezygnacji z biletu jednodniowego na sobotę 13.11.2014, w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem konwentu,
e) 15 zł przy rezygnacji z biletu jednodniowego na niedzielę 14.11.2014, w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem konwentu.

10. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konwencie. Dokument ten powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby niepełnoletniej oraz rodzica lub opiekuna prawnego, data i miejsce konwentu, telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór zgody można znaleźć na stronie internetowej konwentu.

11. Każdy Uczestnik konwentu otrzymuje od MiOhi identyfikator oraz opaskę na rękę, które ma obowiązek nosić w widocznym miejscu podczas trwania konwentu.

12. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania identyfikatora i/lub opaski na rękę osobom trzecim.

13. Osoby bez identyfikatorów i/lub opaski na ręce, z widocznymi śladami próby odklejenia opaski lub z przeklejoną opaską na ręce będą usuwane z terenu konwentu.

14. Zgubienie identyfikatora i/lub opaski na rękę należy jak najszybciej zgłosić na akredytacji konwentu. Istnieje możliwość zakupienia nowego identyfikatora i/lub opaski, w cenie określanej indywidualnie, ale nie wyższej niż cena biletu sprzedawanego na miejscu.


§3 Wystawcy

1. Wystawcą staje się każda osoba, która nabędzie bilet wystawowy.

2. Warunki nabycia biletu wystawowego są szczegółowo określone w Regulaminie Wystawców dostępnym na www.miohi.pl

 

§4 Helperzy

1. Helperem jest każda osoba, która wyrazi chęć pomocy przy tworzeniu konwentu oraz zostania zaakceptowana przez Koordynatora Helperów wyznaczonego przez MiOhi.

2. Helper pomaga przy tworzeniu konwentu nieodpłatnie.

3. Helper zobowiązany jest do wypełniania zaleceń Koordynatora Helperów.

4. Podczas trwania konwentu MiOhi zapewnia Helperom:
a) miejsce do spania,
b) posiłki oraz napoje,
c) koszulkę Helpera,
d) zwrot kosztĂłw biletu.

5. Helper zobowiązuje się do noszenia koszulki Helpera przez cały czas trwania konwentu.

6. Zwrot kosztów biletu następuje po zakończeniu konwentu, tj. o godz. 18.00 drugiego dnia konwentu, jeżeli Koordynator Helperów nie zadecyduje inaczej.

7. Szczegóły funkcji Helpera reguluje Regulamin Helperów dostępny na stronie www.miohi.pl.

 

§5 Prawa i obowiązki Uczestnika konwentu

1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania konwentu na jego terenie.

2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz do udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania konwentu na jego terenie, Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów lub ochrony.

3. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów, helperów i pracowników Ochrony.

4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie konwentu zabrania się wnoszenia na teren konwentu i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:
• napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków,
• wszelkiej broni, włącznie z bronią ćwiczebną (punkt ten nie dotyczy pokazów, LAPRów oraz konkursu Cosplay. Jednak każdy taki przedmiot wymaga zgłoszenia go Organizatorowi),
• łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych,
• materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
• środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe.

5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie konwentu.

6. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada ich sprawca.

7. Na terenie konwentu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza specjalnie wyznaczonymi do tego celu miejscami.

8. Na terenie konwentu nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.

9. Zabrania się umieszczania reklam, ogłoszeń, informacji, itp. w dowolnej formie (w tym naklejania jakichkolwiek plakatów) na terenie konwentu, bez uzyskania w biurze festiwalowym zezwolenia od Organizatorów. 

 

§6 Prawa i obowiązki MiOhi 

1. MiOhi zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom konwentu atrakcji, określonych w programie imprezy, dostępnym na stronie www.miohi.pl na siedem dni przed rozpoczęciem konwentu.

2. MiOhi zobowiązuje się do aktualizowania programu atrakcji na stronie internetowej w możliwie najkrótszym czasie od wprowadzenia do niego zmian.

3. MiOhi nie przyjmuje odpowiedzialności za części atrakcji, które się nie odbyły z przyczyn niezależnych od MiOhi, w szczególności takich jak: nieobecność lub nieprzygotowanie prelegenta, lub problemy techniczne ze sprzętem do niego należącym.

4. MiOhi zapewnia Uczestnikom konwentu ochronę, nadzór służb PPOŻ oraz Punkt Pierwszej Pomocy podczas trwania konwentu.

5. MiOhi nie zapewnia Uczestnikom konwentu ubezpieczenia zdrowotnego. Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie.

6. MiOhi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

7. MiOhi nie przyjmuje odpowiedzialności finansowej za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.

8. MiOhi ma prawo odwołania konwentu, zmiany daty i/lub miejsca konwentu, bez wcześniejszego uprzedzenia oraz podania powodu, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością MiOhi obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację konwentu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

9. MiOhi zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży biletu i wstępu na konwent bez podawania powodu dowolnej osobie, w szczególności osobom zagrażającym bezpieczeństwu uczestników, osobom nietrzeźwym, osobom pod wpływem środków odurzających, osobom zagrażającym dobremu imieniu Organizatorów, Współorganizatorów lub Gości konwentu.

10. Pracownicy Ochrony, za zgodą MiOhi, mają prawo rewidować rzeczy Uczestników konwentu w celu zapobieżenia lub wykrycia naruszeń regulaminu.

11. MiOhi ma prawo usunąć z terenu konwentu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu. W przypadku osób niepełnoletnich powiadamiani są rodzice lub opiekunowie prawni.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. MiOhi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej konwentu pod adresem www.miohi.pl.

2. Zakupienie biletu przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje MiOhi, kierując się dobrem Uczestników w oparciu o Kodeks Cywilny.

4. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia Uczestnika z jego przestrzegania.