Regulamin Konkursu Cosplay

I. Informacje ogĂłlne


1. Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, a także w członków zespołów muzycznych oraz w postaci historyczne.

2. Cosplay prowadzony będzie w sposób mający zapewnić jak najwyższy poziom wizualny, merytoryczny, a także bezpieczeństwo uczestników i widzów. Uczestnicy będą mogli uzyskać dostęp do mikrofonów i innych urządzeń audiowizualnych znajdujących się w dyspozycji organizatorów.

3. Konkurs Cosplay na konwencie Mokon 5 będzie podzielony na dwie niezależne od siebie części: Standard Cosplay oraz eliminacje European Cosplay Gathering 2015 (ECG 2015). Jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej części Konkursu, natomiast jeden cosplay nie może być zgłoszony do oceny w więcej niż jednej części. Nie można też zgłosić tego samego występu do więcej niż jednej części Konkursu. Konkurs Standard Cosplay będzie prowadzony w trzech kategoriach: "Najlepszy cosplay", "Najlepszy występ (solo)", oraz "Najlepszy występ (grupa)". Jeśli do Konkursu zostanie zgłoszone mniej niż pięć występów solowych lub mniej niż pięć występów grupowych, zostanie przyznana tylko jedna nagroda za "Najlepszy występ". Eliminacje ECG 2015 zostaną przeprowadzone w dwoch kategoriach: solo oraz grupa. Każdy uczestnik może wziąć udział w tylko jednej z kategorii eliminacji.

 

II. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Cosplay


1. W Konkursie Cosplay może wziąć udział każdy uczestnik konwentu Mokon 5, który najpóźniej do 2 grudnia 2014 r. wypełni i nadeśle odpowiednie formularze rejestracyjne, znajdujące się w systemie strony konwentu Mokon 5. Osoby zainteresowane udziałem w więcej niz jednej części Konkursu muszą osobno wypełnić formularz odpowiadający każdej z części. Aby wystąpić gościnnie w części Standard Cosplay, rezygnując z prawa do walki o nagrodę w kategorii "Najlepszy cosplay", jako formę występu należy podać „Poza konkursem”. Domyślnie wszystkie zgłoszone prezntacje są natomiast brane pod uwagę w odpowiedniej kategorii konkursu na najlepszy występ. Aby zrezygnować z tego prawa należy dodać odpowiedni komentarz (np. "prezentacja nie oceniana") w sekcji "Uwagi" formularza zgłoszeniowego. W przypadku występów grupowych wszyscy członkowie grupy albo są, albo nie są oceniani za występ - nie można wyodrębnić do oceny mniejszej podgrupy.

1a. Osoby startujące w eliminacjach do ECG 2015 muszą spełnić dodatkowe wymagania, opisane w sekcji IV niniejszego Regulaminu.

2. Każda osoba biorąca udział w cosplayu, nawet tylko gościnnie, musi wypełnić własne zgłoszenie. Zgłoszenia wieloosobowe i/lub wysłane w cudzym imieniu są nieważne, i będą odsyłane do autorów w celu poprawnego wypełnienia. Jeśli strój jest noszony przez więcej niż jedną osobę, każda z nich jest zobowiązana do wysłania własnej kopii zgłoszenia.


3. W konkursie na "Najlepszy Cosplay" i "Najlepszy występ (solo)" mogą brać udział tylko stroje, które nie miały jeszcze premiery scenicznej. Można natomiast wystartować z cosplayem, który był wcześniej używany tylko „do pochodzenia”. W konkursie na "Najlepszy występ (grupa)" można wziąć udział w stroju już prezentowanych, pod warunkiem, że co najmniej jeden cosplay w grupie jest premierą sceniczną. Natomiast uczestnicy w strojach popremierowych nie mogą być oceniani w konkursach na "Najlepszy Cosplay" oraz "Najlepszy występ (solo)". Stroje już prezentowane na scenie nie są dopuszczone do eliminacji ECG 2015.

4. Do formularzy zgłoszeniowych prezentacji stroju należy dołączyć, w ilości od 2 do 6 sztuk, pliki graficzne przedstawiające w możliwie pełny sposób postać, za którą przebiera się uczestnik, ważniejsze elementy stroju i akcesoriów (podana liczba obrazów nie dotyczy strojów powstałych na podstawie one-artó'w i fanartów). Pliki graficzne powinny mieć wymiary co najmniej 400 pikseli na krótszym boku, lecz nie więcej niż 2000 pikseli na dłuższym boku; kompresja plików graficznych nie powinna wprowadzać do obrazu wyraźnych zakłóceń - zapewni to możliwość należytej oceny wierności oryginałowi wykonanego stroju. Przesłanie plików obrazów odgrywanej postaci wraz ze zgłoszeniem do konkursu na "Najlepszy Cosplay" oraz ze zgłoszeniem do eliminacji do ECG 2015 jest obowiązkowe. Uczestnik może także załączyć przygotowaną przez siebie planszę graficzną w formacie 1024x768 pikseli, lub większym, która może zostać wyświetlona na ekranie podczas jego prezentacji scenicznej.

5. Zgłaszający się do udziału w Konkursie Cosplay może dołączyć ścieżkę dźwiękową lub plik wideo, które miałyby zostać odtworzone w trakcie jego występu. Wymienione materiały należy spakować do jednego archiwum w formacie RAR lub ZIP i załączyć do zgłoszenia korzystając z odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

6. Rejestracja na Cosplay nie jest możliwa bez uprzedniego zarezerwowania i opłacenia wejściówki na konwent (dwudniowej lub jednodniowej na sobotę).

7. W ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zgłoszenia organizatorzy mogą odesłać je do autora celem uzupełnienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających ww. zmian. Poprawki te muszą zostać uwzględnione co najmniej na 48 godzin przed występem.

8. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w Cosplayu.

9. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń może zajść konieczność ich selekcji. Z tego powodu potwierdzenia wpisu na listę uczestników Konkursu Cosplay na Mokonie 5 będą rozsyłane od trzech do pięciu dni po zamknięciu rejestracji.

10. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgłoszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą być powiadomieni co najmniej na 48 godzin przed występem.

11. Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się jak najszybciej poinformować organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są zastępstwa (inny cosplayer gra zgłoszoną wcześniej postać) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej na mniej niż 48 godzin przed występem.

12. Po zamknięciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci, ani zmiany zgłoszonego stroju na inny.

 

III. Przebieg Cosplayu


1. Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów.

2. Uczestnicy Konkursu Cosplay będą mieć możliwość przećwiczenia występu na scenie podczas nieobowiązkowej próby. Podczas Mokonu 5 scena zostanie w tym celu udostępniona w sobotę w godzinach porannych.

3. Jeśli organizatorzy zezwolili na dostarczenie przez uczestnika materiałów multimedialnych na konwencie, powinny one zostać przekazane przed zakończeniem próby. Jest to także moment, do którego najpóźniej powinny zostać zgłoszone wszystkie rezygnacje z udziału w Cosplayu (i związane z nimi zmiany w planach występów grupowych).

4. Konkurs Cosplay na Mokonie 5 odbędzie się w sobotę 13 grudnia 2014 w godzinach wieczornych. Część Standard Cosplay odbędzie się jako pierwsza. Całkowity czas trwania części scenicznej żadnej z części Konkursu Cosplay nie może przekroczyć 2h. Powyższy plan jest wstępny i może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń. W szczególności, w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń do danego konkursu może on zostać odwołany.

5. Uczestnicy konkursu na "Najlepszy Cosplay" (Standard Cosplay) oraz eliminacji do ECG 2015 przed częścią sceniczną zobowiązani są wziąć udział w rundzie jury, w trakcie której stroje uczestników będą poddane szczegółowym oględzinom i ocenione przez skład sędziowski wybrany przez organizatorów.

6. Każdy uczestnik Konkursu Cosplay prezentuje swój występ po wygłoszeniu zapowiedzi przez konferansjera. W konkursie Standard cosplay występ solowy powinien trwać od 30 sekund do 2 minut, zaś grupowy od minuty do maksymalnie pięciu minut. Przekroczenie tych limitów wymaga specjalnego pozwolenia od organizatorów. W eliminacjach do ECG 2015 obowiązują specjalne limity czasowe, podane w sekcji IV niniejszego regulaminu.

7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się wobec innych gości konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunięcia ich ze sceny, jeśli ich zachowanie narusza prawa innych gości konwentu, bądź znacząco odbiega od ogólnie przyjętych norm moralnych.

9. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w momencie ogłoszonym przez organizatorów w późniejszym terminie.

 

IV. European Cosplay Gathering 2015


1. Na konwencie Mokon 5, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu European Cosplay Gathering 2015 (dalej: ECG). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wyłonienie osób, które będą reprezentować Polskę w finale konkursu ECG 2015. Konkurs eliminacyjny zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: solowej oraz drużynowej. W tej drugiej kategorii mogą startować grupy dwu- lub trzyosobowe. Na finał ECG 2015 do Paryża pojedzie jeden zwycięski solista oraz jedna zwycięska drużyna. Każdy uczestnik może wystartować tylko w jednej z kategorii Eliminacji.

2. W Eliminacjach może wziąć udział każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, zgłosi się do Konkursu Cosplay oraz do 13 grudnia 2014 roku ukończy 18 lat.

2a. Do polskich eliminacji ECG mogą zostać dopuszczeni także cudzoziemcy posiadający prawo stałego pobytu w Polsce według zasad określonych tutaj. Nie mogą oni jednak w takim wypadku startować w tym samym roku w eliminacjach ECG w żadnym innym kraju.

3. Strój zgłoszony do Eliminacji musi być wykonany przez uczestnika w nim startującego. Nieodpłatna pomoc jest dozwolona, ale uczestnik musi wykonać większość pracy przy wszystkich znaczących elementach stroju. Jedynym dopuszczalnym odstępstwem od tej ostatniej reguły jest podział pracy wewnątrz grupy w kategorii drużynowej, który jest dozwolony. W przypadku takiego podziału każdy członek grupy musi mieć znaczący wkład w powstanie cosplayów drużyny. Użycie kupionych peruk, butów, okularów, itp. akcesoriów jest dozwolone.

4. Osoby biorące udział w organizacji Mokonu 5 lub ECG 2015 nie mogą uczestniczyć w Eliminacjach.

5. Uczestnicy ostatniego finału ECG nie mogą startować w Eliminacjach w kategorii, w której reprezentowali Polskę na tej imprezie. Mogą natomiast ubiegać się o miejsce w drugiej z kategorii konkursu. Jeżeli zaś ta sama osoba brała udział w dwóch finałach ECG z rzędu, to nie ma w ogóle prawa uczestniczyć w eliminacjach do edycji następującej bezpośrednio po tych dwóch latach w reprezentacji. Po roku bez udziału w finale dozwolony jest natomiast start w dowolnej kategorii.

6. Każdy uczestnik Eliminacji dodatkowo oświadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał ECG do Francji w pierwszym tygodniu lipca 2015, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

7. W trakcie Konkursu Cosplay spośród osób, które się zgłosiły do Eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego Uczestników Konkursu wybierze zwycięzcę Eliminacji w każdej z kategorii.

8. Podczas prezentacji zgłoszonej do ECG na scenie mogą znajdować się tylko osoby startujące w tym konkursie i zgłoszone do danego występu. Dodanie do prezentacji cosplayów postaci drugoplanowych lub epizodycznych, które nie biorą udziału w Eliminacjach, jest zabronione. W sytuacjach  awaryjnych  dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy przy obsłudze rekwizytów lub dekoracji.

9. Czas trwania prezentacji solowej zgłoszonej do Eliminacji nie może przekroczyć jednej minuty. Limit dla prezentacji grupowej wynosi 2 minuty i 30 sekund.

10. Zwycięzcy Eliminacji otrzymają nagrodę Grand Prix oraz prawo do reprezentowania Polski w finale ECG 2015 w Paryżu. Koszty zakwaterowania pokrywa organizator finału. Koszty podróży pokrywa MiOhi.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wybrania jednego solisty oraz jednej drużyny rezerwowej, na wypadek gdyby zwycięzca Eliminacji z jakichkolwiek względów nie mógł uczestniczyć w finale ECG 2015.

V. Przyznawanie nagrĂłd


1. W konkursie Standard Cosplay nagrody zostaną przyznane w kategoriach: 1., 2. i 3. miejsce za „Najlepszy Cosplay" oraz za pierwsze miejsce za "Najlepszy występ (solo)" i "Najlepszy występ (grupa)". Jeśli liczba występów solowych lub grupowych będzie mniejsza niż pięć zostanie przyznana tylko jedna nagroda za "Najlepszy występ". W eliminacjach do ECG 2015 zostanie wyłoniona jedna zwycięska drużyna oraz jeden zwycięski solista. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody (nie dotyczy ECG), oraz do rezygnacji z przyznania którejkolwiek z nagród.

2. W części Standard Cosplay w konkursie na "Najlepszy cosplay" jury dokonuje oględzin strojów uczestników i przyznaje nagrody na podstawie: szczegółowości odwzorowania pierwowzoru, trudnosci technicznej cosplayu, dodatkowych środków zastosowanych w celu upodobnienia się do postaci (np. makijaż, charakteryzacja, stylizacja peruki), zachowania scenicznego uczestnika, odzwierciedlenia charakteru odgrywanej postaci. W konkursie na "Najlepszy występ" uczestnicy oceniani są tylko pdczas występu scenicznego i najważniejszymi kryteriami oceny są umiejętności aktorskie i scenariusz występu, ale czynnik wizualny (wygląd kostiumów i ewentualnych dekoracji) także gra pewną rolę.

W eliminacjach do ECG 2015 ocena stroju oraz ocena występu stanowią po 50% całkowitej punktacji.

3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość pieniężną.

4. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

5. W przypadku nie zgłoszenia się zwycięzców po odbiór nagród zostaną one, po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną bądź telefonicznie, odesłane do zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy.

 

VI. Dodatkowe oświadczenia uczestników


1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie uczestnik oświadcza, iż:
- prezentowany strój wykonał własnoręcznie z dostępnych mu materiałów,
- prezentowana scenka nie narusza praw innych osĂłb, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich,
- wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym (np. historia stroju) są prawdziwe.

2. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi - zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność organizatorów z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom.

3. Uczestnik może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność osobistą.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wręczenia nagród oraz sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu.

VII. Postanowienia końcowe


1. Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Japanicon 5 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego akceptacją.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod adresem mokon5.miohi.pl.